GDPR

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 
1.    ÚČEL DOKUMENTU  
1.1 Účelem tohoto dokumentu je poskytnout Vám informace o zpracování Vašich osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), účinného ode dne 25. 5. 2018(-  dále jen „GDPR“ nebo „nařízení“).
 
2.    TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE
2.1 Správcem Vašich osobních údajů je zapsaný spolek Úsměv mámy, IČ 03452603, se sídlem V olšinkách 2247, Brandýs nad Labem, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav.  
Kontaktní údaje správce:  
Adresa pro doručování: Úsměv mámy, V olšinkách 2247, Brandýs nad Labem, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Email: veronika@usmevmamy.cz
Telefon: +420 777 607 877
2.2 Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
 
3.    PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Zákonné důvody pro zpracování Vašich osobních údajů jsou následující:
3.1 zpracování je nezbytné pro splnění právních povinností stanovených zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 
4.    ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
4.1 Účelem zpracování Vašich osobních údajů (je-li to nezbytné) je poskytování podpory ženám, které se potýkají s psychickými problémy spojenými s raným mateřstvím (poporodní deprese, poporodní úzkosti, poporodní psychóza apod.), a podpora jejich blízkých osob, a dále pak podpora žen, které se potýkají s ostatním problémy spojenými s mateřstvím, a podpora pozitivního přístupu k mateřství a dětem, dále také podpora a osvěta v oblasti vytváření vazby mezi matkou a dítětem.
Za tímto účelem zpracováváme Vaše:
•    identifikační údaje (jméno, příjmení, pohlaví, místo trvalého pobytu nebo jiné kontaktní místo, je-li odlišné od místa trvalého pobytu),
•    kontaktní údaje (kontaktní údaje, telefon, e-mailová adresa),
•    informace o dosaženém vzdělání, profesním zaměření a odborné způsobilosti dobrovolníků.
4.2 Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení ani k profilování.
 
5.    DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
5.1 Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu poskytování podpory a uloženy budou po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu tří let.
 
6.    DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
6.1 Vaše osobní údaje nebudou předávány žádným příjemcům vyjma zákonem stanovené povinnosti trestný čin překazit nebo oznámit.  
6.2 Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
 
7.    PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ
7.1 Za podmínek uvedených v čl. 15 až 22 GDPR máte právo  
•    požádat správce o přístup k Vašim osobním údajům zpracovávaným správcem,  
•    požádat o kopii těchto osobních údajů,  
•    požádat o opravu nepřesných osobních údajů,
•    požádat o výmaz osobních údajů zpracovávaných správcem, pokud již nejsou potřebné pro poskytnutý účel, nebo pokud jsou správcem zpracovávány protiprávně,
•    požádat o omezení zpracování svých osobních údajů v případech stanovených v čl. 18 GDPR,
•    na přenositelnost Vašich osobních údajů.
7.2 Pokud byste se domníval/a, že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno GDPR, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, adresa Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: +420 234 665 111, www.uoou.cz
 
8.    BLIŽŠÍ INFORMACE O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ
8.1 Vaše shora v čl. 7. vyjmenovaná práva mají následující obsah
8.1.1 Právo na přístup k osobním údajům.  
Máte právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k zákonem stanoveným informacím. Správce Vám v takovém případě poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie pořizované na Vaši žádost může správce účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů.
8.1.2 Právo na opravu.  
Máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
8.1.3 Právo na výmaz („právo být zapomenut“).
Máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás týkají, a správce má povinnost Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených GDPR. Vaše právo se však neuplatní v případě, pokud je zpracování Vašich osobních údajů nezbytné pro splnění právní povinnosti správce, pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků a v dalších případech stanovených GDPR.
8.1.4 Právo na omezení zpracování.
Máte právo na to, aby správce omezil zpracování Vašich osobních údajů, zejména pokud popíráte přesnost osobních údajů, pokud jste vznesl/a námitku proti zpracování a v dalších případech stanovených GDPR.
8.1.5 Právo na přenositelnost údajů.
Máte právo požádat, aby osobní údaje, které se Vás týkají, jež jste poskytl/a správci, byly předány jinému správci.
 
9.    PRÁVO ODVOLAT SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM  
9.1 Aniž jsou jakkoliv dotčena Vaše práva dle předchozího článku 7 a 8, upozorňuje Vás správce, že můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, byl-li Vámi vydán.
 
10.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
10.1 Tato informace je platná a účinná ke dni 1.1.2020. Aktuální znění této informace je uveřejněno na webových stránkách správce www.usmevmamy.cz/  a současně je dostupná v sídle správce.
 
Úsměv mámy, z. s.
 
1.1.2020

Theme: Overlay by Kaira
Praha